Buổi Gây Quỹ Tiếng Hạc Quê Hương

 

Buổi Gây Quỹ Tiếng Hạc Quê Hương
Tại Brampton ngày 13/09/2014

Screen Shot 2014-08-20 at 7.26.36 AM