Phiếu Ủng Hộ Định Kỳ Hàng Tháng cho LDL

Phiếu Ủng Hộ Định Kỳ Xây dựng LDL Tuổi Hac Ontario.

11090 Pine Valley Dr. Vaughan, Ont. L4L 1A6

Tel: 416-722-3677, 416-882-7704; email: ldltuoihac@gmail.com

 

Full Name – Họ và Tên: _____________________________________________________

Address – Địa chỉ :________________________________________________________________________

Home phone – Số đt. nhà ________________ Cell-Di động_________________________

Amount-Số Tiền: _____________monthly- mỗi tháng; Term-thời hạn : ________________

Date-Ngày________________________Signature-Chữ Ký: ________________________

Phiếu ủng hộ gởi về LDL Tuổi Hạc xin kèm theo một VOID cheque để ngân hàng rút  tiền hàng tháng và xin gởi về địa chỉ sau: – Please send this form with a VOID cheque to:  LDLTuoi Hac Ont.  11090 Pine Valley Dr. Vaughan, Ont.  L4L 1A6