Tường Trình của Tổng Thư Ký BQT trong Buổi Hội Thoại 2016

Tường Trình về Thành Quả Trong Dự Án LDL Tuổi Hạc